Purple Flag

Kalmar City är en trygg plats

Går det att mäta något så subjektivt och situationsbundet som trygghet? Ja, enligt vår erfarenhet så går det och det är också högst relevant. I vår samverkan har vi genom trygghetsvandringar och genom att följa upp anmälda brott, och resultatet i polisens trygghetsundersökning utvecklat ett bra verktyg för att följa utvecklingen av utsatthet för brott och tryggheten i Kalmar City. Och allt pekar åt samma håll, Kalmar City är en trygg plats. I den senaste trygghetsundersökningen uppger 85 % av de tillfrågade att de inte utsatts för något brott under det senaste året. Vilket pekar på en minskning av den faktiska utsattheten för brott. För övrigt visar undersökningen i år ( liksom de senaste åren ) på en positiv utveckling överlag kopplat till ordningsstörningar och brott. Men vi måste fortsätta det gemensamma arbete som görs för att se till så att Kalmar City fortsätter att vara en trygg, säker och attraktiv plats.

Kalmar City är Purple Flagcertifierade!

Den 24 september 2015 mottog Kalmar tillsammans med sju andra städer de första Purple Flag- certifikaten i Sverige.  2016 mottog vi utmärkelsen Årets Purple Flagstad och idag är arbetet en självklar del av vårt samverkansarbete i Kalmar City. Syftet med arbetet är att på ett strategiskt ochhållbart sätt, arbeta för att Kalmar City ska fortsätta vara en säker, trygg och attraktiv stadskärna som håller en hög och trygg kvalitet, kvälls- som nattetid. I bred samverkan arbetar vi därför med Kalmar Citys näringsidkare, fastighetsägare, kommun, Polis, räddningstjänst, föreningsliv, boende m fl för att skapa en trygg och attraktiv plats för alla. Några av de åtgärder som genomförts tack vare detta arbete är ordningsvakter på stan, nytt belysningsprogram, röjning av buskage i parkmiljöer, en ny lekpark, hjärtstartare, nödbelysning på Larmtorget, verktyg för tryggare arbetsmiljöer och mycket annat och arbetet fortsätter. Tacka alla inblandade för ert engagemang och fina arbete!